IR Home IR Contact EN     TH
Email This   Print This 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด 67,523,190 5.00
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 36,129,511 2.68
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,719,131 2.50
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON 33,310,100 2.47
5. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 31,995,176 2.37
6. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 29,318,053 2.17
7. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 29,263,374 2.17
8. นายทศ จิราธิวัฒน์ 28,976,874 2.15
9. Deutsche Bank AG Singapore PWM 22,963,360 1.70
10. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล 21,734,973 1.61